کارشناسی ارشد
مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنی
دانشگاه صنعتی اصفهان