Loading...
دکتری تخصصی
آموزش زبان روسی
دانشگاه تهران

بند بگسل، باش آزاد ای پسر! چند باشی بندِ سیم و بندِ زر؟ کوزه ی چشم حریصان، پُر نشد تا صدف قانع نشد، پُر دُر نشد (مولوی، مثنوی)

کتاب گران شد! اما صف نکشیدیم.... شاید این تنها دلیل صف کشیدن هایمان است...