دکتری تخصصی
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
دانشگاه تهران

میلاد مسیح گشته و شیرین است مریم، نگه اش به خوشه پروین است عیدی که به هر کوچه و منزل بینی هر شاخه کاج، بسته بر آذین است میلاد حضرت مسیح تهنیت باد.