کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
دانشگاه سمنان