کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینِی
دانشگاه الزهرا (س)