دکتری تخصصی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی- رفتار حرکتی
دانشگاه شهید بهشتی