دکتری تخصصی
مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز
دانشگاه علامه طباطبایی