کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع- صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران