مربی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
دانشگاه آزاد اسلامی