میلاد بهروش
دکتری تخصصی هواشناسی‌
دانشگاه تهران
امتیاز : 62.75