الناز پیله ور
دکتری تخصصی مهندسی برق‌-الکترونیک‌
دانشگاه تربیت مدرس
امتیاز : 128.25