دکتری تخصصی
مهندسی برق‌-الکترونیک‌
دانشگاه تربیت مدرس