دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه صنعتی سهند