دکتری تخصصی
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دانشگاه آزاد اسلامی