محمدرضا جعفری
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشگاه پیام نور
امتیاز : 71.25

آنچنان کار کن که گویی تا ابد زندگی خواهی کرد و آنچنان زندگی کن که گویی همین فردا خواهی مرد.(حدیث شریف)


7 0
5 ماه پیش
0

چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان . .


2 0
5 ماه پیش
0

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .


3 0
5 ماه پیش
0