کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه تهران