کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی
دانشگاه تهران