کارشناسی ارشد
مهندسی‌ مواد-جوشکاری‌
دانشگاه آزاد اسلامی