دکتری تخصصی
مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه کاشان