دکتری تخصصی
انگل شناسی دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی