کارشناسی
راهنمایی و مشاوره _ مشاوره
دانشگاه تهران

با استفاده از این کارت توانستم در دوره های خوبی درمورد تدوین و نگارش مقاله و پایان نامه شرکت کنم. همچنین در دوره های مجازی مختلف که از طریق این سازمان برگزار می شد شرکت کردم. از طرفی، شبکه گسترده ای از افراد در این مجموعه باب خوبی برای آشنایی بنده با رشته ها و مسائل مختلف بود.

تجربیات کاربران