کارشناسی ارشد
برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محقق اردبیلی