دکتری تخصصی
داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد