محمد حیدری
دکتری تخصصی داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
امتیاز : 124.75

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد


4 1
1 هفته پیش
0