در جهان هر چيز ، چيزي جذب کرد گرم گرمي را کشيد و ،، سرد ، سرد قسم باطل ، باطلان را مي کشند باقيان از باقيان هم سرخوشند ناريان مر ناريان را جاذب اند نوريان مر نوريان را طالب اند خوب ، خوبی را کند جذب این بدان طیبات و طیبین بر وی بخوان مولانا


كُلٌّ يَعمَلُ عَلىٰ شاكِلَتِهِ... ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ‌ی ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮی ﻭ ﻋﺎﺩﺕ‌ﻫﺎی إﻛﺘﺴﺎبی ﺧﻮﺩ عمل می‌کند...
4 روز پیش

0 0


ألْخَبِيثاتُ لِلخَبيثينَ و ألخَبيثونَ لِلخَبِيثاتِ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﻠﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻠﻴﺪﻧﺪ...
4 روز پیش

0 0


ألطّيِّباتُ لِلطَّيّبينَ و ألطَّيّبونَ لِلطَّيِّباتِ... و ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎک ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺎک ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺎک ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎکﺍﻧﺪ...
4 روز پیش

0 0