در جهان هر چيز ، چيزي جذب کرد گرم گرمي را کشيد و ،، سرد ، سرد قسم باطل ، باطلان را مي کشند باقيان از باقيان هم سرخوشند ناريان مر ناريان را جاذب اند نوريان مر نوريان را طالب اند خوب ، خوبی را کند جذب این بدان طیبات و طیبین بر وی بخوان مولانا

كُلٌّ يَعمَلُ عَلىٰ شاكِلَتِهِ... ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ‌ی ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮی ﻭ ﻋﺎﺩﺕ‌ﻫﺎی إﻛﺘﺴﺎبی ﺧﻮﺩ عمل می‌کند...


0

ألْخَبِيثاتُ لِلخَبيثينَ و ألخَبيثونَ لِلخَبِيثاتِ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﻠﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﭘﻠﻴﺪﻧﺪ...


0

ألطّيِّباتُ لِلطَّيّبينَ و ألطَّيّبونَ لِلطَّيِّباتِ... و ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎک ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺎک ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺎک ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎکﺍﻧﺪ...


0