Loading...

تو شهری مثل مشهد چه استفاده های میشه کرد از عضویت در سازمان بین المللی دانشگاهیان ؟

در بخش خدمات تمام آپشنهایی که میشه با عضویت در سازمان کسب نمود، ارائه شده است که اکثر این خدمات در مشهد قابل استفاده است. تنها خدماتی مانند دوره های آموزشی زبان دانشگاه تهران و دوره ها یا کارگاه های آموزشی خود سازمان در مشهد قابل استفاده نیست.


4