اغلب ژن هایی که در پلاسمید است مزایایی مانند مقاومت به آنتی بیوتیک را به باکتری می دهد. زمانی که یک باکتری تقسیم می شود تمامی پلاسمیدهای موجود درسلول کپی شده و هر سلول دختری یک کپی از پلاسمید را دریبافت می کند.باکتری ها می توانند پلاسمید را در فرآیند Conjugation (هم یوغی) به باکتری دیگری منتقل کنند.