با امتیازهای کسب شده تخفیف خوبی برای تمدید عضویتم گرفتم ایده خوبی بود.