زندگی اون چیزی رو که میخوای بهت نمیده....مگراینکه حرکت کنی وبدستش بیاری.