Loading...

مطلقا مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند. بلکه مهم این است که ما  در خلوتی سرشار از صداقت و در نهایت قلبمان، خویشتن را چگونه داوری می کنیم...