“برای اینکه مردم درخط نگه‌داشته شوند، باید گرسنه، نیازمند، بی‌سواد وخرافی نگه‌ داشته شوند.اگر فرزند بقال باسواد شود،نه ‌تنها إنتقاد خواهد کرد،بلکه واژه‌هایی را بکار می‌بردکه نمی‌توانیم بفهمیم. چه إتفاقی می‌افتداگر کودک علوفه‌فروش، باهوش وتوانا باشد وکودک منِ حاجی، تنبل و أحمق؟” حاجی آقا (صادق هدایت)