تلاش وهمت والای شما پرسنل محترم سازمان دانشجویان باعث پیشرفت و ارتقای مجموعه گردیده است. لذا بدینوسیله از زحمات ارزنده تان بابت کارت گردشگری تقدیر و تشکر می گردد. امید آنکه بیش از پیش موفق و مؤید باشید