جهت نمونه گیری و انجام آزمایشات خون ،تست pCR پروازهای خارجی و چکاپ در محل منزل ومحل کاردرشهرتهران درخدمت دانشجویان گرامی واعضای محترم سازمان وخانواده شان هستیم.