Loading...

ز آشوب جهان، آزادگان را نیست تشویشی می صافی، ز برهم خوردگی، ناصاف کی گردد (طالب آملی، کلیات)