در بهترین حالت با عینک واقع بینی ناتوانم سالی سرشار از شادی و آکنده از غم رو براتون طلب بکنم ! اما سالی توام با تلاش ، خودسازی و التجا معنوی رو براتون از خداوند منان آرزومندم به نظر زمان خوبیه برای بازنگری ارزش ها و احساسات شخصیمون برای ایجاد یک لنگر سفت و سخت در دریای طوفانی دنیای معاصر