بار ها شده است وقتی افراد می فهمند رشته تخصصی من روانشناسی است و یک مشاور هستم. از من شروع به پرسیدن سوال های بی ربطی می کنند که هیچ مبنای علمی ندارد. برای مثال وقتی ما را می بینند می گویند بگو من چه شخصیتی دارم. شخصیت هر فرد حداقل پس از ۶ ماه ارتباط با آن فرد را می توان شناخت نه یک روزه .