نظام سياسي مسلط بر چين، يک نظام کمونيستي است و اقتصاد چيني، نوعي سيستم پويا و فعال اقتصادي است که در مقايسه با سيستم هاي اقتصادي غربي، از آزمون هاي پرخطر اقتصادي به خوبي بيرون آمده است.اما چین اگر اصلاحاتی در نظام کمونیستی ایجاد نکند مانند اقتصاد شوروی روبه روخواهد شد.احتمال سقوط نظام اقتصادچین هست.