تحصیلات و علم و دانش قدرتمندترین صلاحی است که می‌توانی به وسیله آن جهان را تغییر دهی و شما دارای این صلاح هستید. روز دانشجو مبارک :Happy student day