Loading...

تخفیف مجموعه فروشگاه‌های افق کوروش فعال شد این تخفیف، در 3000 فروشگاه سطح کشور قابل استفاده است و بر اساس مجموع خرید شما طی یک ماه محاسبه خواهد شد: کمتر از 200 هزارتومان خرید: 1 درصد از 200 تا 400 هزارتومان خرید: 2 درصد از 400 تا 600 هزارتومان خرید: 4 درصد بالای 600 هزارتومان خرید: 5 درصد شایان ذکر است این تخفیف، افزون بر تخفیف‌های عادی فروشگاه افق کوروش اعمال می‌شود و در فاکتور صادرشده، با عنوان «سازمان دانشگاهیان» مشخص است.