Loading...

طبق ماده ۹۴۳ قانون مدنی اگر مرد همسرش را به طلاق رجعی مطلقه کند وهر یک از انها قبل از اتمام زمان عده فوت کند،دیگری از او ارث میبرد واگر فوت بعد از پایان زمان عده باشد هیچ یک از دیگری ارث نبرده ورابطه توارث منحل می شود