Loading...

انسانها باید خوشبخت شدن را بیاموزند نه چگونه ثروتمند شدن ، تا ارزش چیزهایی که دارند را بدانند نه قیمت انها را.... خوشبخت باشید و بخشنده