Loading...

باسلام باید ددنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل ای تحویل دهی. خواه با فرزندی خوب، خواه با باغچه ای سرسبز ، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی و اینکه بدانی شاید فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است، این یعنی تو موفق شده ای . گابریل گارسیا مارکز