من زابلی ام کویر گلدان من است ان غیرت رستمانه در جان من است هر چند که چهره ام ترک خورده ولی صد قافله اشک نذر چشمان من است