موفقیت وقتی اتفاق میوفته که روی هدف مان متمرکز باشیم و برای رسیدن به هدف برنامه ریزی داشته باشیم روز ملی آمار و برنامه ریزی مبارک