‎دری که به سوی زندگی باز می‌شود، به طرف انسان نمی‌آید، بلکه انسان باید به سوی آن برود. ‎از کتاب آرزوهای بزرگ ‎چارلز دیکنز