ای کوه، به من قصّه امید بگو! راز این اوج و سرافرازی جاوید بگو ز آن عقابی که به دوش تو نشست و به سرت تاج سلطانی صحراها بخشید، بگو روز کوهنورد مبارک