میوه آرامش و پیشرفت و امنیت، بر درخت اتحاد می روید. هفته وحدت مبارک باد.