- از کجا به این مقام رسیدی؟ - إمام علی علیه‌ألسلام: دروازه‌بان دلم بودم ...

- بِمَ نِلتَ بِما نِلتَ؟ - کُنتُ بَوّاباً علی بابِ قلبی ...


0