کس پیش تو دم ز زور و بازو نزند و آنکه مقابل تو زانو نزند؟ لب تشنه ز علقمه گذشتی آری دریا که به رودخانه ها رو نزند. صد بار اگر علقمه را فتح کنم هربار دوباره تشنه بر می گردم. فرا رسیدن تاسوعای حسینی تسلیت باد.