بلوغ روانی اولین گام کشتن معصومیته اما دیگه نمیتونی برگردی معصومیت مثل پوست چروکیده و مرده‌س معصومیت اشتباهی نیست ک بشه جبرانش کرد ضعیف بودن هم نیست معصومیت یعنی چیزی ک بهش اعتقادداری محکم با دستات بگیری گاهی اوقات ب تنهایی پا در تاریکی گذاشتن معصومیت رو پشت سر گذاشتنه هرکی ب نوعی معصومیتش رو میکشه

شايد معصوميت همان جهل مقدّسى باشد كه با كشتنش وارد مسير آگاهى مى شوى.


1