اگه خوب به دنیا و فضایی که داریم زندگی می کنیم دقت کنیم همه چیز یه مخالف سرسخت و دشمن واقعی داره از همین فصل های پشت سرهم تابستان وزمستان، به عنوان ضد هم تو این سیستم نقش بازی می کنند، پاییز و بهار بین این ها میانجی گری می کنند چقدر زیبا،پس نگیم چقدر بد داره میشه دنبال میانجی باش و فرصتها رو درو کن