آقای جان پل گتی در نظریه اهرم میگوید: من ترجیح می دهم به جای استفاده 100% توان خود ، از 1% توان 100 نفر دیگر استفاده کنم.

قبلا هم این مورد رو گذاشته بودین!


1